Vận hành thiết bị y tế chuyên dụng: Sử dụng máy xông khí dung

8:46

Video này trình bày tổng quan về cách giúp thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn vận hành và vệ sinh máy xông khí dung.

All Featured Videos
Vận hành thiết bị y tế chuyên dụng: Sử dụng máy xông khí dung

Video này trình bày tổng quan về cách giúp thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn vận hành và vệ sinh máy xông khí dung.