Quản lý thuốc: Sử dụng ống hít

3:24

Video này nhằm để giúp những người chăm sóc không được trả lương đảm bảo rằng thành viên gia đình hoặc bạn bè của mình sử dụng ống hít đúng cách.

All Featured Videos
Quản lý thuốc: Sử dụng ống hít

Video này nhằm để giúp những người chăm sóc không được trả lương đảm bảo rằng thành viên gia đình hoặc bạn bè của mình sử dụng ống hít đúng cách.