Vận hành thiết bị y tế chuyên dụng: Xử lý sự cố truyền dịch tại nhà

12:28

Video này đề cập đến một khía cạnh quan trọng của truyền dịch tại nhà: khắc phục sự cố khi có vấn đề.

All Featured Videos
Vận hành thiết bị y tế chuyên dụng: Xử lý sự cố truyền dịch tại nhà

Video này đề cập đến một khía cạnh quan trọng của truyền dịch tại nhà: khắc phục sự cố khi có vấn đề.